Alektum Europe -> Alektum Poland -> Plan & Pay Poland
Regulamin Świadczenia usług windykacyjnych za pośrednictwem serwisu e-Alektum

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego e-Alektum znajdującego się pod adresem internetowym www.planandpay.pl , warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych korzystających z jego usług.Definicje

Regulamin– niniejszy dokument regulujący sposób korzystania z serwisu e-Alektum , Serwis- serwis e-Alektum dostępny na stronie internetowej https://www.e-alektum.pl udostępniany bezpłatnie Użytkownikom,
Administrator– podmiot prowadzący Serwis e-Alektum, Alektum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , ul. Kilińskiego 30, 50-264 Wrocław, wpisany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławiu Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258061. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł ( w całości opłacony), NIP 898-20-90-864, REGON 020277460,
Użytkownik– osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zaległości płatnicze, która dokonała aktywacji w Serwisie na podstawie otrzymanego od Administratora Loginu, zapoznała się z Regulaminem Serwisu i wobec której zostały podjęte przez Administratora czynności windykacyjne,
Konto Użytkownika– baza zawierająca dane Użytkownika oraz informacje dotyczące zaległości, wpłat i nadpłat z tytułu zobowiązań finansowych wobec Administratora oraz preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Serwisu,
Formy płatności– wskazane rodzaje płatności w ramach usług Serwisu, dostępne za pośrednictwem przelewu elektronicznego lub przelewu tradycyjnego;
Przelew tradycyjny– płatność wykonywana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie,
Przelew elektroniczny– płatność wykonywana przez Użytkownika z konta bankowego on-line przy wybraniu odpowiedniej formy płatności:

 • mTransfer (mBank),
 • MultiTransfer (MultiBank),
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),
 • Płacę z Nordea (Nordea),
 • Przelew24 (BZ WBK),
 • Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy),
 • Przelew z BPH,
 • Płacę z Inteligo (Inteligo),
 • Pekao24przelew,
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.),
 • Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.),
 • Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.),
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.),
 • Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.),
 • Unikasa (Citibank Handlowy),
 • Wydrukuj i Zapłać,
 • Deutsche Bank Polska S.A.,
 • Invest Bank S.A.,
 • Kredyt Bank S.A.,
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie,
 • Bank Pocztowy S.A.
Postanowienia ogólne

Dane osobowe Użytkowników dostępne w Serwisie przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 73, poz. 852 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 6 i 9 niniejszego paragrafu. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników.


Regulamin stanowi integralną część wszelkich umów zawieranych pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.


Użytkownik korzystający z usług świadczonych Serwisu związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jego akceptacja jest równoznaczna ze znajomością Regulaminu, dobrowolnym przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu oraz podaniem danych zgodnych z prawdą przy Rejestracji w Serwisie. Jednoznacznie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości, informacji i powiadomień oraz materiałów marketingowych i reklamowych, za pośrednictwem udostępnionego adresu poczty elektronicznej, w tym także w formie załączników do poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i poprawiać swoje dane udostępnione przez niego w Serwisie.Warunki techniczne korzystania z Serwisu i rejestracja Użytkownika

Z usług Serwisu e-Alektum świadczonych drogą elektroniczną korzystać mogą Użytkownicy posiadający komputery korzystające z zasobów Internetu, aktywną skrzynkę e-mail oraz przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą poprawne wyświetlanie stron WWW. Rejestracja Użytkownika przebiega stopniowo za pośrednictwem stron Serwisu i skrzynki e-mail.Polityka prywatności

Alektum Sp.z o.o. jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych.


Alektum Sp zo.o. z siedzibą we Wrocławiu zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych administrowana przez Alektum Sp.z o.o została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Odpowiedzialność

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
 • problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie,
 • korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasad użytkowania udostępnionych na stronach Serwisu,
 • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych,
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach,
 • brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
Postepowanie reklamacyjne

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi telefonicznie pod numerem telefonu 71 722 68 80 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@alektum.pl. Rozpatrzenie reklamacji oraz odpowiedź następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany adres e-mail Użytkownika.Korzystanie z Serwisu

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania i zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody. Korzystanie Użytkownika z Serwisu umożliwia mu dostęp do: informacji dotyczących aktualnego stanu jego zadłużenia, wysokości i terminu dokonanych wpłat, wysokości hipotetycznych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego związanych z dochodzeniem spłaty zadłużenia. Serwis daje również możliwość nawiązania kontaktu z pracownikiem zajmującym się sprawą jego zadłużenia. Ponadto, Serwis umożliwia dokonywanie wpłat poprzez internetowy systemy płatności dostępny za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Serwisie.Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana odnosi skutek prawny w momencie zapoznania się Użytkownika z nową treścią – przez publikację Regulaminu na stronie www.alektum.pl w dziale Regulamin. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.